فرم استخدامی ترایب

دژاوو ترایب رستورانی با فضا و حال و هوای ترایب (قبیله) است که به زودی …

فرم ترایب فارسی

آیا وسیله نقلیه دارید؟
آیا نیاز به خوابگاه دارید؟
آیا سیگار می‌کشید؟

سوابق کاری

Max. file size: 400 MB.
در صورت داشتن رزومه

تحصیــــلات

تسلط بر روی زبان خارجی